Tools

Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd

Notitie met de eisen waaraan het zorgtraject moet voldoen in de periode na de diagnose tot aan het moment van opname in een zorginstelling. Doel: het zorgtraject zoveel mogelijk met alle betrokken partners eenduidig invullen en beschrijven.

lees meer

Formulier aanvraag dagbesteding

Een formulier voor de indicatiestelling dagbesteding dementie waarin alle levensgebieden aan bod komen. Zodra de casemanager signaleert dat er een noodzaak is voor professionele dagbesteding, vult hij deze samen met de cliënt in. Hierbij is aandacht voor de eigen kracht van een cliënt, het sociale netwerk, de algemene en voorliggende voorzieningen.

lees meer

Evaluatieformulier Casemanagement

Is het casemanagement volgens verwachting verlopen? Hadden bepaalde dingen anders gekund? Dit evaluatieformulier helpt je om zicht te krijgen in het casemanagement in jouw regio.

lees meer

Formulier aanvraag casemanagement dementie

Met dit aanvraagformulier zie je welke gegevens een casemanager minimaal nodig heeft om te kunnen starten en welke gegevens handig zijn om vast te leggen met het oog op het verdere ondersteuningstraject.

lees meer

Hulpmiddelen voor meerjarenplan dementie

Hulpmiddelen en instrumenten voor het maken van een meerjarenplan dementie. Bekijk ook een ingevuld voorbeeld van een meerjarenplan.

lees meer

Tools voor krachtenveldanalyse ketens dementie

Een krachtenveldanalyse is een handig instrument waarmee je de dynamiek van een dementienetwerk kunt beïnvloeden. Het geeft interessante inzichten voor vervolgstappen. Download de tool belangenmatrix, de tool netwerkanalyse en de instructie!

lees meer

Tools voor reflectie op samenwerken

Verbeter de zorg, ga in gesprek over de samenwerking. Bekijk 5 tips, de vragenlijst 'Leidraad voor gesprek constructieve samenwerking' en de publicatie 'Belangen in samenwerking' waarmee je de belangen van jouw netwerkpartners inzichtelijk maakt en kunt bepalen hoe je met deze belangen wilt omgaan.

lees meer

Inventarisatie deskundigheidsbevordering zorgprofessionals

Inventarisatie van mogelijkheden van deskundigheidsbevordering voor casemanagers, praktijkondersteuners (POH), huisartsen en wijkverpleegkundigen in de dementiezorg.  De inventarisatie is niet uitputtend  en Dementiezorg voor Elkaar geeft geen waardeoordeel over de kwaliteit van de initiatieven.

lees meer

Handreiking opzetten regionaal kennispunt dementie op jonge leeftijd

In deze publicatie vind je informatie over het opzetten van een regionaal informatiepunt voor dementie op jonge leeftijd. De handreiking is samengesteld op basis van een pilot in Midden-Nederland (Kennispunt JD). Dit Kennispunt is laagdrempelig opgezet en geeft betrokkenen én professionals antwoord op hun vragen. Lees  meer over wat het Kennispunt JD inhoudt, hoe het werkt en wat de werkwijze van de experts is die het Kennispunt JD bemensen.

lees meer

Werkvormen inventarisatie knelpunten

Met deze werkvormen inventariseer je de knelpunten in jouw regio. Welke punten verdienen meer aandacht? En welke zaken gaan juist goed?

lees meer