Organisatie & financiering

Integrale en persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie en hun naasten vraagt om goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Ook de financiering moet goed geregeld zijn, vanaf het niet-pluis-gevoel tot en met overlijden en nazorg. Hoe regel je de financiering van de dementienetwerken en het casemanagement dementie? Hoe benut en combineer je de financieringsmogelijkheden uit de wettelijke kaders Wmo, Zvw en Wlz? Zorgverzekeraars en andere belangrijke stakeholders werken hieraan met het plan ‘Samen op weg’ en het Actieplan Casemanagement Dementie.
  • Tools (19)
  • Praktijkvoorbeelden (12)
  • Berichten (15)
  • Kennis (18)

Tools (19)

Hier verzamelen we tijdens het programma tools die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Mis je een instrument? Laat het ons weten.

Hulpmiddelen voor meerjarenplan dementie

Hulpmiddelen en instrumenten voor het maken van een meerjarenplan dementie. Bekijk ook een ingevuld voorbeeld van een meerjarenplan.

lees meer

Inventarisatie deskundigheidsbevordering zorgprofessionals

Inventarisatie van mogelijkheden van deskundigheidsbevordering voor casemanagers, praktijkondersteuners (POH), huisartsen en wijkverpleegkundigen in de dementiezorg.  De inventarisatie is niet uitputtend  en Dementiezorg voor Elkaar geeft geen waardeoordeel over de kwaliteit van de initiatieven.

lees meer

Tools voor reflectie op samenwerken

Verbeter de zorg, ga in gesprek over de samenwerking. Bekijk 5 tips, de vragenlijst 'Leidraad voor gesprek constructieve samenwerking' en de publicatie 'Belangen in samenwerking' waarmee je de belangen van jouw netwerkpartners inzichtelijk maakt en kunt bepalen hoe je met deze belangen wilt omgaan.

lees meer

Tools voor krachtenveldanalyse ketens dementie

Een krachtenveldanalyse is een handig instrument waarmee je de dynamiek van een dementienetwerk kunt beïnvloeden. Het geeft interessante inzichten voor vervolgstappen. Download de tool belangenmatrix, de tool netwerkanalyse en de instructie!

lees meer

Adviestraject 'Van Zorgstandaard naar zorgprogramma'

Volg het adviestraject 'Van Zorgstandaard Dementie naar zorgprogramma'.

lees meer

Handreiking Vrijwilligers binnen kleinschalig wonen

Lees de handreiking over de rol van vrijwilligers bij kleinschalig wonen.

lees meer

Informatie over PGB

Op de website Per Saldo vind je relevante informatie over het Persoonsgebonden Budget.

lees meer

Mini toolkit Samen werken aan dementie zorg

Mini toolkit voor gemeenten en zorgkantoren, als hulpmiddel bij het verbeteren van de dementiezorg en - ondersteuning in de gemeente en regio.

lees meer

Routekaart wetten en beleidsregels

Wetten, beleidsregels, notities en mijlpalen over dementiezorg.

lees meer

Werkvormen inventarisatie knelpunten

Met deze werkvormen inventariseer je de knelpunten in jouw regio. Welke punten verdienen meer aandacht? En welke zaken gaan juist goed?

lees meer

Trainingen kennis en omgangsvaardigheden dementie

Volg een van de trainingen of cursussen om uw kennis over dementie te vergroten en uw omgangsvaardigheden te verbeteren.

lees meer

Handreiking communicatie

Lees in deze handreiking 5 stappen om beter met elkaar te communiceren.

lees meer

Handreiking samenwerking eerste lijn

Bekijk de handreiking over multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen voor eerstelijns zorgverleners.

lees meer

Instrument evalueren dementienetwerken

Gebruik dit instrument voor het evalueren van de ‘zachte’ factoren van samenwerking binnen dementienetwerken.

lees meer

Inventarisatielijst Zorgstandaard

Gebruik de inventarisatielijst van Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie om de zorg in jullie keten te organiseren.

lees meer

Kaart huisartsenzorg voor ouderen met complexe problematiek

Gebruik deze kaart met hulpmiddelen om de zorg voor ouderen vorm te geven met je samenwerkingspartners.

lees meer

LESA module

Leer met deze module over de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) dementie tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde en tussen huisartsen en (wijk-)verpleegkundigen.

lees meer

Methodiek Easycare voor samenwerking

Bekijk het filmpje over het gebruik van de methodiek easy care om samenwerking te verstevigen.

lees meer

Praktijkvoorbeelden (12)

Hier verzamelen we praktijkverhalen over persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun omgeving. Heb je zelf een goed voorbeeld dat je wilt delen? Laat het ons weten.

Vroegsignalering kwetsbare ouderen

Lees hoe de zorgprofessionals Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht afspraken hebben gemaakt rondom vroeg signalering van kwetsbare ouderen (met extra aandacht voor dementie).

lees meer

Stroomschema vermoeden dementie

Lees hoe stichting Transmurale Zorg Den Haag afspraken rondom verwijzing van de huisarts hebben vastgelegd in een stroomschema.

lees meer

Meerjarenplan Netwerk dementie 2019 en verder

Bekijk de presentatie die op 2 november gegeven werd op de themabijeenkomst 'Meerjarenplan dementie 2019 en verder' van Dementiezorg voor elkaar.

lees meer

KOMPLEET ketenzorg

Lees meer over de werkwijze van het multidisciplinair netwerk KOMPLEET voor kwetsbare ouderen.

lees meer

Blog: Overeenkomst tussen dementienetwerk en casemanagement dementie

Gerben Jansen, DvE-adviseur en casemanager blogt over de integrale aanpak van casemanagement en netwerkzorg.

lees meer

Video: de kracht van samenwerking

Goed voorbeeld: multidisciplinaire samenwerking in Bunschoten-Spakenburg rondom dementiezorg. Bekijk de video!

lees meer

Stroomschema (vroeg)signalering

Bekijk een stroomschema van (vroeg) signalering, diagnostiek en verwijzing dementie.

lees meer

Preventie integrale aanpak als visie

Lees hoe de zorgprofessionals in Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht afspraken hebben gemaakt rondom vroegsignalering van kwetsbare ouderen (met extra aandacht voor dementie).

lees meer

Financiële effecten Easycare in huisartsenpraktijk

Bekijk het voorbeeld van DementieNet in een huisartsenpraktijk: wat zijn de financiële effecten van het concept Easycare in de huisartsenpraktijk?

lees meer

Plan van Aanpak Zorgverzekeraars

Lees het PVA zorgverzekeraars Samen op weg naar (uitkomsten)sturing van netwerken voor dementiezorg.

lees meer

DementieNet

Word geïnspireerd door DementieNet: een verzameling van lokale netwerken van eerstelijns professionals. Ieder netwerk wil als team de kwaliteit van de dementiezorg verbeteren.

lees meer

Zorgpaden Dementie Midden-Brabant

Dit zorgpad uit Midden-Brabant, waarin verschillende rollen beschreven staan ten behoeve van de diagnose, kan inspiratie bieden voor zorgpaden in andere regio's.

lees meer

Berichten (15)

Dementiemonitor geeft inzicht in dementiebeleid gemeenten

Anneke Wienema van dementienetwerk Noord-Holland Noord vertelt over het effect van De Dementiemonitor.

lees meer

Hulpmiddelen voor meerjarenplan dementie

Sta jij voor de uitdaging om een meerjarenplan dementie te maken? Bekijk de tips, voorbeelden en hulpmiddelen!

lees meer

Win-win in Vught: snelle aanvraag dagbesteding bij dementie

Goed voorbeeld: efficiënte samenwerking Wmo-klantmanager en casemanagers bij aanvraag dagbesteding dementie.

lees meer

Proefimplementatie herziene Zorgstandaard Dementie van start

Vijf regionale dementienetwerken starten binnenkort met de proefimplementatie van de herziene Zorgstandaard Dementie.

lees meer

6 aanbevelingen voor Kopgroepen dementie

Wat is er nodig voor een succesvolle toekomst van de Kopgroepen (behandelgroepen) voor mensen met beginnende dementie? Lees de 6 aanbevelingen.

lees meer

(Dementie)netwerk, smal of breed…..?

Hoe maak je een afgewogen keuze tussen een generiek netwerk ouderenzorg en een dementienetwerk?

lees meer

5 tips & tools om te reflecteren op integraal werken

Werk aan een leercultuur, ga in gesprek over de samenwerking.

lees meer

Beleidshulp gemeentebeleid in de maak - doe mee!

Werk je bij een gemeente aan dementiebeleid? Wil jij meedenken over de toolkit voor dementiebeleid? Meld je aan!

lees meer

Overzicht dementienetwerken blijft actueel

Dementie Netwerk Nederland (DNN) en Vilans hebben een overeenkomst getekend om het overzicht van dementienetwerken actueel te houden.

lees meer

Handige formulieren voor casemanagement

Download de formulieren voor het aanvragen van casemanagement en de evaluatie.

lees meer

Vervolg actieplan casemanagement dementie

Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het actieplan casemanagement bij dementie en de vervolgacties.

lees meer

Meerjarenplannen dementienetwerken geanalyseerd

Wat zijn de meest voorkomende actiepunten in de meerjarenplannen van dementienetwerken? DvE maakte een analyse.

lees meer

Meppel dementievriendelijk: obstakels en uitdagingen

Mariska Bloemberg van de gemeente Meppel: 'het is van belang om samen op te trekken en dezelfde taal te spreken.'

lees meer

Gemeenten aan zet voor groeiende groep mensen met dementie

Gemeenten wisselen kennis en ervaring uit over hun (regie)rol bij dementie.

lees meer

Financiering dementienetwerken en casemanagement: hoe zit het?

Hoe financier je dementienetwerken en casemanagement dementie? Dementiezorg voor Elkaar zet de regelingen op een rij.

lees meer

Kennis (18)

Hier verzamelen we tijdens het programma artikelen en andere kennis die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Heb je suggesties voor toevoegingen? Laat het ons weten.

Kwaliteitseisen dementiezorg en samenwerking

Bekijk de kwaliteitseisen voor dementiezorg en de samenwerking binnen de dementieketens.

lees meer

10 masterscripties over onderzoek in dementieveld

In de periode november 2017 – augustus 2018 hebben tien masterstudenten van de Rotterdamse EUR-opleiding Master Health Care Management (Zorgmanagement) hun thesis/scriptie-onderzoek uitgevoerd in de Nederlandse dementiezorg. Hier vind je een overzicht van hun onderzoeken.

lees meer

Kernpunten samenwerking

Bekijk de kernpunten voor een nauwere samenwerking tussen huisartsen en verpleeghuisartsen/sociaal geriaters.

lees meer

Aanbevelingen samenwerking

Lees de LESA over aanbevelingen voor de samenwerking van huisartsen en wijkverpleegkundigen bij de diagnostiek en begeleiding van patiënten met dementie en hun naasten.

lees meer

Onderzoek casemanagement en ketenzorg

Lees de uitkomsten van het onderzoek casemanagement en ketenzorg bij mensen met dementie.

lees meer

Regeling crisisopnames

Lees over de regelingen rondom crisisopnames.

lees meer

Landelijke ontwikkelingen netwerken dementie

Dit overzicht geeft een korte weergave van de landelijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de netwerken dementie in Nederland.

lees meer

Zorgverzekering 2018

Welke zorgverzekeraars bieden welke vergoedingen voor zorg en ondersteuning aan uw cliënt in 2018? Alzheimer Nederland zocht het uit.

lees meer

Hulpmiddelen verbinden palliatieve zorg en dementie

Leer over 4 hulpmiddelen voor het verbinden van palliatieve zorg en dementie.

lees meer

Modellen casemanagement dementie

Lees over de verschillende modellen van casemanagement in deze notitie.

lees meer