Over het programma

Doel van het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Ook ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners en huisartsen willen allemaal graag aansluiten bij wat hun cliënten nodig hebben maar in de praktijk is dat vaak niet eenvoudig. Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken.

In Nederland leven naar schatting 260.000 mensen met dementie. Dat aantal stijgt met zo’n 10.000 per jaar. Ongeveer 70% woont thuis, de meesten willen dit graag zo lang mogelijk blijven doen. Dat stelt de dementiezorg voor grote uitdagingen.

Integrale en persoonsgerichte zorg en ondersteuning hard nodig

Om aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben, moeten we oplossingen zoeken in de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Persoonsgericht en integraal. Zo’n aanpak omvat veel verschillende elementen. Denk aan vroegsignalering en diagnostiek. Aan casemanagement en samenwerken met (en ondersteunen van) mantelzorgers. En aan adequate doorverwijzing en afstemming in de zorgketen. Daarvoor moeten we de zorg en ondersteuning beter én innovatiever vormgeven zodat het aansluit bij de persoon met dementie, bij zijn naasten én bij het dagelijks werk van de zorgprofessional.

Onze plannen voor 2018

Er gebeurt veel binnen Dementiezorg voor Elkaar! Om een inkijkje te geven hebben we een handig overzicht gemaakt: ‘Totaal-overzicht ambities DvE 2018, met alle projecten’ (pdf) . Hierin staat wat onze plannen zijn, compleet met alle projecten die gaan lopen. Klik op de afbeelding rechts voor een vergrote weergave:

Knelpunten en oplossingen uit de praktijk staan centraal

Het praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’ stimuleert en ondersteunt de praktijk om de dementiezorg naar een hoger plan te brengen. Samenwerkingsverbanden van professionals leren van elkaar en verbeteren zo hun werk. Het programma ondersteunt hen daarbij.

Dat doen we door:

  • samenwerkingsverbanden ondersteuning te bieden in de vorm van korte consultaties door een adviseur bij eenvoudige vragen of begeleiding op maat voor langere tijd bij complexe vragen;
  • de juiste randvoorwaarden op het gebied van financiering en organisatie te creëren;
  • het opzetten van een kennisnetwerk waarin beschikbare kennis, ervaringen en bruikbare instrumenten makkelijk te vinden zijn;
  • goede voorbeelden uit de praktijk bij elkaar te brengen en breder toegankelijk te maken.

Wil jij in de praktijk aan de slag met verbeteren van de zorg en ondersteuning van thuiswonende mensen met dementie? Ga aan de slag en kijk hoe het programma je kan helpen.

Deltaplan Dementie

Het programma Dementiezorg voor elkaar is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans in het kader van het Deltaplan Dementie. Dit plan steunt op drie pijlers:

  1.  onderzoek om dementie te voorkomen en genezen
  2.  betere zorg voor mensen met dementie en hun naasten
  3.  bewustwordingscampagne voor een dementievriendelijke samenleving

Dementiezorg voor elkaar vormt pijler 2 en heeft een looptijd van 4 jaar.

Kijk voor meer informatie op deltaplandementie.nl

Het programma wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Factsheets over dementiezorg thuis

Wil je meer weten over het verbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar, of anderen erop attenderen? Download de factsheets: