Ondersteuningsvragen

Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ ondersteunt samenwerkende professionals die de ambitie hebben om de dementiezorg in Nederland te verbeteren. Ieder samenwerkingsverband kon tot 1 april 2020 gratis ondersteuning aanvragen. Welke ondersteuningsvragen kregen we zoal binnen? Bekijk het overzicht met ondersteuningsvragen én kennisproducten. 

Onbegrepen gedrag

Ondersteunen bij onbegrepen gedrag

Vraag: Hoe kun je effectieve ondersteuning bieden bij onbegrepen gedrag?
Ambitie: Casemanagers kunnen mantelzorgers goed ondersteunen bij dergelijke vraagstukken.
Ingediend door:  Ketenzorg Noordelijke Maasvallei

Kennisproducten onbegrepen gedrag:

Trainingen en cursussen onbegrepen gedrag:

Bekijk de video over de e-learning ‘Leren over dementie’ van het Trimbos-instituut:

Video’s over onbegrepen gedrag:

Vastlopende cases dementie

Vraag: Organiseren bijeenkomsten op drie eilanden in Zeeland over ingewikkelde cases.
Ambitie: Casuïstiek opbouwen, lerend vermogen vergroten, oplossingen bedenken en delen.
Ingediend door: Zeeuwse Zorgschakels

Kennisproducten en praktijkvoorbeelden:

Casemanagement

Naar eenduidig casemanagement

Vraag: Hoe realiseren we eenduidig casemanagement in de regio? Hoe waarborgen we de continuïteit van zorg van de niet-pluis fase tot opname en uiteindelijk overlijden?
Ambitie: In de regio Nijmegen casemanagement voor dementie op een eenduidige manier organiseren. Hiertoe hebben verschillende organisaties uit onze regio gezamenlijk een notitie opgesteld. Nu staan we voor de vertaalslag naar de praktijk.
Ingediend door: Zorgtrajectbegeleiders/casemanagers regio Nijmegen

Kennisproducten en praktijkvoorbeelden:

Dagbesteding

Herpositioneren dagbesteding

Vraag: Help ons het dagbestedingsaanbod beter te laten aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de persoon met dementie.
Ambitie: We stijgen uit boven eigen organisatiebelang en kijken in de regio met partners naar wat mogelijk is om goede dagbesteding in te richten.
Ingediend door: Catharina Stichting (samenwerkingsverband met Zorgboerderij)

Kennisproducten en praktijkvoorbeelden over dagbesteding:

Dementie op jonge leeftijd

Voorzieningen voor jonge mensen met dementie

Vraag: Wij willen ondersteuning bij het organiseren van bijeenkomsten over dementie op jonge leeftijd. En draagvlak creëren voor het ontwikkelen van voorzieningen.
Ambitie: Aandacht en goede voorzieningen voor jonge mensen met dementie.
Ingediend door: Zeeuwse Zorgschakels

Ondersteuning voor jonge mensen met dementie

Vraag: Hulp en advies bij het verbeteren van de zorg voor jonge mensen met dementie.
Ambitie: Wij willen de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie verbeteren. Het zwaartepunt ligt op heldere informatie waar jonge mensen met dementie terecht kunnen met hun ondersteuningsvragen. Ook willen we beter inzicht in het verloop van de diagnose en wie wat daarin kan betekenen. Daarnaast zetten we in op deskundigheidsbevordering van casemanagers.
Ingediend door: Ketenzorg Dementie Waardenland (Het Spectrum, Swinhove Groep, Het Parkhuis, Aafje en Rivas Zorggroep)

Kennisproduct:

Een tweede vraag van Ketenzorg Dementie Waardenland: Ondersteuning bij het bevorderen van kennis van dementie op jonge leeftijd bij professionals zoals huisartsen, arbo artsen, praktijkondersteuners, casemanagers en wijkverpleeg-kundigen in de regio.
Ambitie: Het verkorten van de tijd van het niet-pluis-gevoel tot de diagnose. Bewustwording en kennis over dementie op jonge leeftijd bij professionals vergroten zodat er sneller een juiste diagnose en passende hulp georganiseerd kan worden.

Kennisproducten en werkwijze:

Kennispunt dementie op jonge leeftijd

Vraag: Hulp en advies bij opstarten kennispunt dementie op jonge leeftijd.
Ambitie: Een kennispunt starten voor jonge mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals. Omdat we zien dat jonge mensen met dementie om andere ondersteuning vragen dan ouderen met dementie.  Het kennispunt wordt opgezet onder eindverantwoordelijkheid van het Landelijk Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
Ingediend door: Zorgketen voor jonge mensen met een dementie Midden Nederland  (Amsta, Beweging 3.0, Cordaan, Vivium en Alzheimer Centrum VU).

Kennisproducten en praktijkvoorbeelden:

Samenwerken

Optimale regionale samenwerking

Vraag: We werken in Groningen samen met drie regio’s: Noord West, Centraal en Oost. Hoe organiseren we de samenwerking optimaal?
Ambitie: Goed op elkaar afgestemde dementiezorg voor zelfstandig wonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Ingediend door:  Netwerk Dementie Groningen

Een veerkrachtig en slagvaardig netwerk

Vragen: Hoe kunnen we ons netwerk op een efficiënte en effectieve manier coördineren? Op welke schaal, met welke taken en bevoegdheden? Rekening houdend met relevante ontwikkelingen. En hoe zorgen we dat we de ketenpartners zoveel mogelijk betrekken bij de herinrichting van de ketencoördinatie?
Ambitie: Ons netwerk bestaat al een tijd. Door de ontwikkelingen is een herijking gewenst. Wij willen doorontwikkelen naar een slagvaardig netwerk dat samenhangende en doelmatige zorg en begeleiding biedt.
Ingediend door: Netwerk Dementie Groningen

Herstructureren van het netwerk

Herziening zorgstandaard dementie

Vraag: Ons netwerk bestaat inmiddels tien jaar. Als koploper hebben we partijen weten te binden en gezamenlijk de zorg voor mensen met dementie verbeterd. We willen koploper blijven. Dat vraagt om voortdurend herijken en het aanpassen van het netwerk aan veranderende omstandigheden. We willen ondersteuning bij deze herstructurering, waarbij verbinding en gezamenlijkheid leidende thema’s zijn.
Ambitie: Koploper blijven in dementiezorg
Ingediend door: Netwerk Dementie NHN (Noord-Holland Noord)

Samenwerken vanuit meerwaarde voor de persoon met dementie

Vraag: Hoe kunnen we onze samenwerking het beste vormgeven, waarbij we rekening houden met verschillende partijen en belangen?
Ambitie: Samenwerken vanuit meerwaarde voor de persoon met dementie en diens omgeving.
Ingediend door: Careyn en De Rijnhoven namens Ketenzorg Dementie West Utrecht

Helderheid in taak- en rolverdeling

Vraag: Wij zouden graag meer helderheid hebben in de taak- en rolverdeling tussen huisartsen, casemanagement en zorgaanbieders. Hoe pakken we dat aan?
Ambitie: Door korte lijnen weten we elkaar snel te vinden, waardoor zorgverlening beter wordt.
Ingediend door: Huisartsenpraktijk uit Amsterdam

Kennisproducten, praktijkvoorbeelden en tools voor betere samenwerking:

Informatievoorziening

Verbeteren informatievoorziening in de regio

Vraag: Hoe verbeteren we de informatievoorziening zo dat inwoners van de regio een antwoord vinden op hun vragen rondom dementie?
Ambitie: Doel is om de informatievoorziening aan mensen met dementie en hun naasten in de regio te verbeteren zodat zij snel het goede antwoord vinden op hun vragen. Dementiezorg voor Elkaar ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing en de uitwerking van deze oplossing.
Ingediend door: RPD West Brabant

Kennisproducten en praktijkvoorbeelden:

Betere informatievoorziening zorg en welzijn

Vraag: Casemanagers van de Keten Dementie Twente (14 gemeenten) willen betere informatievoorziening over de mogelijkheden voor mensen met dementie en hun naasten. Per gemeente moet inzichtelijk worden wat er voor mogelijkheden zijn van niet pluis tot de laatste fase (het hele zorgpad).
Ambitie: Casemanagers en andere professionals zijn beter op de hoogte van het aanbod in zorg en welzijn in de regio voor mensen met dementie en hun naasten (ook voor specifieke doelgroepen) in alle fasen van de ziekte.
Ingediend door: Keten Dementie Twente

Kennisproducten en praktijkvoorbeelden:

In dit traject wordt een Zorgzoeker ontwikkeld voor professionals en mensen met dementie en hun naasten. Daarbij is er speciale aandacht om de Zorgzoeker te integreren en aan laten sluiten bij werkwijze van de partners. Kennisproducten over dagbesteding:

Organisatie en financiering

Proactieve zorgplanning

Vraag:  Ondersteun ons bij de pilot proactieve zorgplanning.
Ambitie: Organiseren van proactieve zorgplanning voor mensen met dementie, gericht op uitwisseling, multidisciplinair en over de domeinen (medisch/ verpleegkundig/ welzijn/ mantelzorg) heen. En daarbij aansluiten bij bestaande activiteiten.
Ingediend door: Dementienetwerk Zeist

Kennisproduct en praktijkvoorbeelden:

Mantelzorgondersteuning declareren

Vraag: Hoe wordt er in den lande omgegaan met het feit dat je als casemanager geen mantelzorgondersteuning kunt declareren op transitiemomenten? Op momenten dat de naaste met dementie tijdelijk niet thuis verblijft?
Ambitie: Aandacht vragen voor het vraagstuk en creatieve oplossingsmaatregelen ophalen om te delen.
Ingediend door: casemanager omgeving Gouda

Behandelgroepen mensen met beginnende dementie financieren

Vraag: Hoe kunnen behandelgroepen voor mensen met beginnende dementie (Kopgroepen) gefinancierd worden?
Ambitie: Door inzicht mogelijk maken om in iedere regio Kopgroepen aan te bieden.
Ingediend door: Gemeenten Oss, Uden en Meierijstad – Alzheimer NL afdeling Oss-Uden-Meierijstad – Indigo – Ons welzijn – Dementie [Keten] netwerk / SIZ – zorgverzekeraar VGZ

Kennisproducten en praktijkvoorbeelden:

Cultuursensitieve zorg 

Cultuur sensitieve zorg stimuleren

Vraag: Hoe kunnen we een goed werkend regionaal netwerk tot stand brengen?
Ambitie: Kennis uitwisselen op beleids- en uitvoeringsniveau over kwaliteit van zorg en cultuur sensitieve zorg.
Ingediend door: Windesheim, ProMemo en zorgorganisaties in de regio’s Zwolle, Apeldoorn, Deventer, Meppel, Zutphen en Almelo.

Vroegsignalering dementie bij migranten

Samenwerken in het familienetwerk

Vraag: Wat zijn de do’s en don’ts in het geven van huiskamervoorlichting aan migranten ouderen met dementie?
Ambitie: Ontwikkelen vroegsignalering/diagnostiek van dementie onder migranten- en vluchtelingen ouderen zodat de zorg laagdrempeliger en beter wordt.
Ingediend door: Zorggroep Almere

Kennisproducten en praktijkvoorbeelden:

Meerjarenplan 

Meerjarenplan en knelpuntenanalyse

Vraag:  We willen een knelpuntenanalyse van de regio maken.
Ambitie: Een gedegen en gedragen meerjarenplan ontwikkelen.
Ingediend door: Stichting Transmurale Zorg Den Haag / Netwerk Dementie regio Haaglanden

Ontwikkelen meerjarenplan

Vraag: Hoe komen we tot een meerjarenplan waarin mensen met dementie en hun naasten het vertrekpunt vormen? Een plan dat gedragen wordt door onze partners?
Ambitie: Ons dementienetwerk zowel op inhoudelijk als op organisatorisch niveau een stap verder brengen.
Ingediend door: Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland

Kennisproducten en praktijkvoorbeelden: