Kennisbijeenkomsten

12 oktober 2021: Zo bouw je aan een dementienetwerk

Samenwerking in dementienetwerken is essentieel voor integrale dementiezorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Maar hoe maak en hou je met elkaar zo’n netwerk succesvol? Hoe betrek je de verschillende organisaties? Hoe krijg je hen zover dat ze echt voor de uitgangspunten van de Zorgstandaard Dementie willen gaan? En welke rol kun je daar zelf in spelen? Deze kennisbijeenkomst was een echte werksessie: deelnemers reflecteerden op de  samenwerking in het netwerk waar zij in participeerden en hoe deze sterker kon worden. Bekijk presentatie of kijk de volledige kennisbijeenkomst terug hieronder. 

30 september 2021: Prioriteren aanbevelingen en indicatoren

Prioriteit aanbrengen in alle aanbevelingen en indicatoren in de Zorgstandaard Dementie.  Voor en met het dementienetwerk. Hoe pak je dat aan? Benut een zelfscan en een interactieve werkwijze. Presentatie met praktijkervaringen en deelnemers gingen zelf en met elkaar aan de slag met de zelfscan. Deze bijeenkomst was bedoeld voor netwerkcoördinatoren en iedereen die zich bezighoudt met het prioriteren van aanbevelingen en indicatoren van de Zorgstandaard Dementie. 

17 juni 2021: Doorlopende onderwerpen

Dementie is een jarenlang proces. In dit proces komen een aantal onderwerpen voortdurend terug. Deze kennisbijeenkomst besteedde daar aandacht aan. Zoals: de proactieve zorgplanning, hoe om te gaan met beperkte gezondheidsvaardigheden, het belang en de kansen van samen beslissen en goede informatievoorziening in de regio. 

Deelsessie beperkte gezondheidsvaardigheden. Hoe gezondheidsvaardig iemand is, hangt af van iemand zelf én van (professionals in) ons zorgsysteem. 3 op de 10 mensen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Onder de groep mensen met dementie en hun mantelzorgers is dit percentage flink hoger. Wat moeten professionals, aanbieders en beleidsmakers hierover weten? Monique Heijmans (senior onderzoeker Zorg en Participatie bij chronische aandoeningen bij het Nivel) en Jennifer van den Broeke (senior adviseur/projectleider bij Pharos) gaan hierop in.

Deelsessie Samen beslissen. Samen beslissen levert veel op. Mensen met dementie en hun naasten voelen zich gehoord en kunnen zoveel mogelijk hun eigen keuzes maken en zelf beslissingen nemen over hun zorg. Maar hoe doe je dat? In deze deelsessie gaan Ruth Pel (expert bij Vilans) en Leontine Groen (senior onderzoeker binnen de Hogeschool Windesheim) hier op in.

Deelsessie Goede informatievoorziening in de regio. Het is belangrijk dat mensen die te maken krijgen met dementie, daar voldoende informatie over kunnen vinden. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke informatie over dementie, als om informatie over organisaties die ondersteuning en zorg kunnen bieden aan mensen met dementie én hun naasten. Hoe zorg je dat mensen makkelijke en de juiste informatie ontvangen, en hoe werk je hierin goed met elkaar samen in de regio? In deze sessie gaat Joceline Kranenburg (netwerkcoördinator Netwerk Dementie NHN) daar op in. 

27 mei 2021: Vergeet ons niet, 3 bijzondere doelgroepen

De Zorgstandaard besteedt specifieke aandacht aan drie bijzondere groepen, omdat door verschillende oorzaken dementie bij hen vaak moeilijker te herkennen is én omdat hun situatie vaak verschilt van ouderen met dementie.  Deze kennisbijeenkomst ging in op jonge mensen met dementie, migranten met dementie en mensen met een verstandelijke beperking en dementie. 

Plenaire inleiding. Jos van Campen (klinisch geriater), Christian Bakker (psycholoog en senior onderzoeker) en Alain Dekker (neurowetenschapper en docent) leggen uit wat belangrijk is bij dementie bij migranten, jonge mensen en mensen met een verstandelijke beperking. De sprekers, pioniers op dit gebied, laten zien wat al werkt en wat nog ontwikkeld moet worden. In het panelgesprek, met ook Miriam Goudsmit (klinisch psycholoog), spreekt dagvoorzitter Karlijn Kwint met de experts over hoe en waarom het implementeren van de Zorgstandaard Dementie kan bijdragen aan betere zorg en ondersteuning, juist voor deze doelgroepen.

Mensen met dementie en een migratieachtergrond. Jennifer van den Broeke en Fatoş Ipek-Demir van expertisecentrum Pharos gaan in op dementie bij mensen met een migratieachtergrond. Waar let je op? Wat zijn goede voorbeelden, en hoe kan de Zorgstandaard Dementie helpen?

Mensen met dementie en een verstandelijke beperking. Hoe kun je ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en dementie? Welke goede voorbeelden zijn er? En hoe kan de Zorgstandaard Dementie hierbij helpen? Deze deelsessie, door Anke van der Made en Wies Arts van ZET, geeft daar antwoorden op.

22 april 2021: Randvoorwaarden persoonsgerichte en integrale dementiezorg

De Zorgstandaard Dementie noemt een aantal randvoorwaarden voor goede dementiezorg en ondersteuning. In deze sessie zoomen we in op netwerksamenwerking en casemanagement. Ook staan we stil bij de mogelijkheden van domeinoverstijgende financiering. 

Plenaire inleiding Karlijn Kwint, programmaleider Dementiezorg voor Elkaar, licht toe welke randvoorwaarden nodig zijn voor persoonsgerichte en integrale dementiezorg. Verder gaat zij in op de stand van zaken betreffende de implementatie van de randvoorwaarden op zowel landelijk als regionaal niveau en presenteert zij een aantal uitdagingen voor de toekomst.

Domeinoverstijgende financiering.  Veel vraagstukken van mensen met dementie hebben betrekking op verschillende onderdelen van het leven en daarmee ook op verschillende (financierings)domeinen. Deze deelsessie gaat in op de vraag hoe je als gemeente en zorgverzekeraar domeinoverstijgend kunt samenwerken rondom dementie en hoe je daarover financiële afspraken kan maken. De sessie wordt verzorgd door Sandra Dahmen (senior adviseur lokaal organiseren bij Vilans), Marcel Bosma (zorginkoper bij Menzis) en Monique Veldt (beleidsadviseur sociaal domein bij gemeente Eemsdelta).

Netwerksamenwerking. In deze deelsessie worden een aantal bijzonderheden en opvallendheden in de dementie-netwerksamenwerking besproken. Verder wordt de rol van netwerkcoördinatoren belicht en er worden ervaringen uitgewisseld als het gaat om de begeleiding van dementienetwerken. De sessie wordt verzorgd door Frank Beemer (Academic Director Leergang Ketenregie/Ketenregie in de Zorg bij de Erasmus Academie) en Meta Vrijhoef (Manager lerende netwerken en kwaliteit bij de Zeeuwse Zorgschakel).

Casemanagement. Wat is de toegevoegde waarde en het aandeel van casemanagers in de integrale samenwerking? Hoe loods je cliënten met dementie en hun naasten op een goede manier door het systeem? In deze deelsessie wordt het belang van een goed opgeleide casemanager benadrukt die in staat is de systemen als hefboom te gebruiken in plaats van er steeds over te struikelen. De sessie wordt verzorgd door Jenny Bouma (casemanager dementie bij ICare) en Saskia Danen-de Vries (oprichter van de  Dementie Academie).

Leren en verbeteren. Wat is het Register Dementiezorg en Ondersteuning? Welke informatie kun je uit het Register halen? Hoe verzamel en gebruik je data in je dementienetwerk? De sessie wordt verzorgd door Anneke Francke (professor aan het VUmc en programmaleider bij het NIVEL) en Iris van der Heide (senior onderzoeker Verzorging, Verpleging en Ouderenzorg bij het NIVEL).

8 april 2021: Zo werk je met de Zorgstandaard Dementie

Wat is de Zorgstandaard Dementie? Hoe ga je er samen mee aan de slag? Hoe werkt dat in de praktijk? Welke goede voorbeelden zijn er? Kennisbijeenkomst voor professionals in de dementiezorg.