Landelijke ontwikkelingen netwerken dementie

Van Actieplan casemanagement tot Zorgstandaard dementie: dit overzicht biedt een korte weergave van de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van dementiezorg in Nederland. De ontwikkelingen kunnen van invloed  zijn op de netwerken dementie. Neem ze mee in het meerjarenplan!

Dit overzicht kan jou als netwerkcoördinator houvast bieden bij het schrijven van een meerjarenplan voor jouw netwerk dementie. Bijvoorbeeld als overzicht waarbij je  aangeeft welke invloed de ontwikkelingen hebben op jouw netwerk. Of als bijlage van het meerjarenplan. De meeste zorgverzekeraars vragen de netwerken dementie om eind juni 2018, tegelijk met het indienen van de inkoop wijkverpleging, een meerjarenplan aan te leveren.

Lees meer over de inkoopvoorwaarden (pdf)

Landelijke ontwikkeling

Gevolg voor het netwerk

Actieplan casemanagement dementie: overheidsprogramma om dementiezorg in Nederland te verbeteren. Hoe staat het met wachtlijsten in jouw regio?
Casemanagementmodellen: onderzoek naar varianten modellen casemanagement Welk model of modellen worden in jouw regio gebruikt? Wat betekent het (toekomstige) besluit van de zorgverzekeraar voor de organisatie van jouw netwerk?
Deltaplan Dementie: nationaal programma om samen het hoofd te bieden aan de gevolgen van dementie.
Dementie Netwerk Nederland: overkoepelend orgaan voor de ketenregisseurs van de dementienetwerken. Is jouw netwerk lid van DNN?
Dementiemonitor mantelzorg: onderzoek onder mantelzorgers met dementie. Wat betekenen de uitkomsten van de Dementiemonitor mantelzorg voor jouw regio?
Dementiezorg voor Elkaar: zorgverbeteringsprogramma van Deltaplan Dementie. Zou je gebruik willen maken van de (landelijke) kosteloze kennis en ondersteuning van Dementiezorg voor Elkaar?
Expertisegebied Dementieverpleegkundige: beschrijving van het expertisegebied door de V&VN. De BPSW (beroepsvereniging van professionals in sociaal werk) is bezig om ook een expertisegebied ‘casemanagement dementie’ te beschrijven. Wat betekenen de uitkomsten van het expertisegebied verpleegkundige voor jouw casemanagers?
Inkoopvoorwaarden wijkverpleging Welke eisen stelt jouw preferente zorgverzekeraar aan casemanagement en ketenregie in de nieuwe inkoopvoorwaarden?
Memorabel: onderzoeksprogramma van Deltaplan Dementie. Welke (lopende) onderzoeken zijn relevant voor jouw regio?
Netwerkindicatoren Dementie Kun je deze uitkomsten gebruiken voor jouw regio?
Overzicht populatieontwikkeling: ontwikkeling van het aantal mensen met dementie per gemeente. Hoe zijn de regionale ontwikkelingen van jouw populatie?
Register Dementiezorg en Ondersteuning:  Dementiezorg voor Elkaar werkt aan de opzet van een landelijk Register Dementiezorg en Ondersteuning. Samen dementievriendelijk: het programma van Deltaplan Dementie dat werkt aan een dementievriendelijke samenleving. Zijn er gemeenten in jouw regio die meedoen aan Samen dementievriendelijk? En hoe is de samenwerking in jouw regio?
Samen op weg: project gezamenlijke zorgverzekeraars naar effectiviteit dementienetwerken om zo zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Hoe zijn de vijf sleutelfactoren van samenwerking in jouw netwerk georganiseerd?
Uitkomstindicatoren Dementie Kun je deze uitkomsten gebruiken voor jouw regio?
Zorgstandaard Dementie: de landelijke standaard voor de kwaliteit van de dementiezorg.  Wordt momenteel herzien. Eind 2019 is er een nieuwe standaard. De landelijke zorgstandaard dementie kunt u vertalen naar een regionaal zorgprogramma Hoe ga je werken aan jouw regionale zorgprogramma de komende jaren?

Regionale ontwikkeling

Invloed op het netwerk

Gemeenten: De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wmo (o.a. dagbesteding, ambulante zorg, begeleiding, aanpassingen in de woning). Ontwikkelingen in gemeentelijke wereld zijn van invloed op de uitvoering van de wmo. Gemeentelijke veranderingen zoals fusies of verkiezingen zijn daardoor belangrijke voorspellers. Wat zijn de ontwikkelingen in jouw gemeente?
Personeelstekorten: de landelijke trend is dat als er niet meer instroom zal zijn er rond 2022 een tekort aan verpleegkundigen zal zijn van zo’n 10%. Hoe verlopen de personeelsontwikkelingen in jouw regio?
Verzekeraars: de verschillende verzekeraars hebben een eigen visie op de ontwikkelingen van dementienetwerken of netwerken kwetsbare ouderen. Ook hebben zij visies op het meten van de kwaliteit van zorg. Wat is de visie op dementienetwerken van jouw preferente verzekeraar? Hoe verhoudt jouw netwerk zich tot deze visie?
Financiering netwerk Hoe staat het met de continuïteit van de financiering van jouw netwerk?
Netwerkontwikkelingen: in sommige regio’s ontwikkelingen zich geriatrische netwerken/ netwerken kwetsbare ouderen. Dit vraagt van de netwerken dementie om na te denken over hun positie ten opzichte van deze netwerken. Zie ook de verkenning. Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot andere netwerken in jouw regio?