Vraaggericht werken met migrantenouderen met dementie

Voor migranten is dementie een relatief onbekend verschijnsel. In sommige culturen is dementie zelfs een taboe. Migranten zullen er niet altijd open over praten en ze komen niet altijd met een zorgvraag. Daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals de zorgvraag bij deze groep leren herkennen. Pharos ontwikkelde hiervoor een infosheet.

In Nederland hebben we een vraaggericht zorgstelsel. Dit betekent dat mensen die zorg nodig hebben hun zorgvraag moeten stellen aan zorgverleners, zoals de huisarts. Onder deze cliënten zijn ook migrantenouderen met dementie. Zij stellen niet altijd de juiste zorgvraag en krijgen daardoor niet altijd passende zorg en ondersteuning. Hoe herken je de zorgvraag bij deze groep? Download de infosheet Vraaggericht werken met oudere migranten met dementie en hun mantelzorgers (pdf)

Onderzoek naar signaleren zorgvraag

Pharos onderzocht of en hoe zorg- en welzijnsprofessionals de (juiste) zorgvragen signaleren bij niet-westerse migranten met dementie en hun mantelzorgers. Bijna 100 professionals namen deel aan vragenlijstonderzoek waarin gekeken werd naar factoren die invloed hebben op de herkenning van zorgvragen, en hoe professionals met deze factoren omgaan. Jennifer van den Broeke en Anne-Lous Post zetten de belangrijkste bevindingen op een rij.

Helft herkent zorg- of hulpvraag

De helft van de bevraagde professionals herkent vaak of altijd zorg-of hulpvragen bij migranten met dementie en hun mantelzorgers. Dit kunnen vragen zijn over de ziekte dementie, over de mogelijkheden van zorg en ondersteuning of over gedragsverandering bij mensen met dementie. De andere helft van de bevraagde professionals herkent nooit of bijna nooit vragen. Dit zou kunnen betekenen deze professionals zich minder bewust zijn van een mogelijke zorgvraag en daardoor minder vaak vragen herkennen.

Informatie moeilijk te begrijpen

47% van de bevraagde professionals vindt dat de informatie over dementiezorg en -hulp moeilijk te begrijpen is voor migranten met dementie en hun mantelzorgers. Informatie is er vaak alleen in het Nederlands, zonder filmpjes of plaatjes. Dat maakt het lastig, want pas als je weet wat er nodig en mogelijk is, kun je er als cliënt naar vragen. Daarom is het belangrijk om begrijpelijke informatie over dementiezorg en aanbod beschikbaar te stellen. Deze informatie is nu nog te weinig voorhanden. Professionals hebben moeite om informatie te vinden die aansluit bij de cliënt.

Samenwerken: meer herkenning

Zorgprofessionals die meer samenwerken met andere professionals herkennen meer vragen dan professionals die minder samenwerken met hun collega’s. Professionals houden meer rekening met mogelijke extra zorgvragen van een cliënt als zij algemene kennis en ervaring over werken met migranten met dementie uitwisselen in hun eigen team of met andere teams.

Download de infosheet Vraaggericht werken met oudere migranten met dementie en hun mantelzorgers.

Lees meer