Voorstel vormen van casemanagement dementie

Dementiezorg voor Elkaar neemt het voortouw in het creëren van meer eenduidigheid in casemanagement voor dementie. Na een consensustraject met een groot aantal partijen, ligt er nu een voorstel voor vormen van casemanagement dementie en een agenda van discussiepunten. 

Er is veel variatie in casemanagement in Nederland. Dementiezorg voor Elkaar is gevraagd mee te helpen deze variatie terug te dringen. Daarvoor heeft zij met een groot aantal partijen een consensustraject doorlopen. Het resultaat is de notitie ‘Voorstel vormen van casemanagement dementie’. Dementiezorg voor Elkaar heeft ook een agenda gemaakt van onderwerpen waarover nog geen consensus bestaat. De notitie en de agenda zijn aangeboden aan het Ministerie van VWS, dat verder in gesprek gaat met de partijen.

Achtergrond

In 2017 heeft Dementiezorg voor Elkaar een consensustraject gefaciliteerd om de grote variatie in casemanagement dementie in Nederland terug te dringen. Dit als vervolg op de inventarisatie bij dementienetwerken naar de organisatie en uitvoering van casemanagement dementie, die medio 2017 heeft plaatsgevonden in het kader van het Actieplan Casemanagement Dementie. Deze inventarisatie was een eerste stap om landelijk meer eenduidigheid en consensus over goed casemanagement te bewerkstelligen.

In het consensustraject is het veld nadrukkelijk aan het woord gelaten. De opbrengsten van twee landelijke bijeenkomsten op  28 juni (verslag) en 3 oktober 2017 (verslag) en vier bijeenkomsten met een breed samengestelde kerngroep heeft Dementiezorg voor Elkaar verwoord in de notitie ‘Voorstel vormen casemanagement dementie’. In het consensustraject hebben partijen de voorkeur uitgesproken voor het bieden van casemanagement in de vorm van het ‘All the way model’ in drie verschillende subvarianten. Vervolgens hebben wij de notitie breed getoetst bij de volgende partijen: DNN, ZN, ActiZ, V&VN dementieverpleeg­kundigen, V&VN wijkverpleegkundigen, NHG/LAEGO, VNG, Patiënten Federatie Nederland, BTN, VWS, NZa, Deltaplan Dementie en BPSW.

Op basis van de reacties heeft Dementiezorg voor Elkaar een agenda gemaakt van onderwerpen waarover nog geen consensus bestaat. De notitie en agenda heeft Dementiezorg voor Elkaar aangeboden aan het Ministerie van VWS. Dat heeft aangegeven op basis hiervan verder in gesprek te gaan met de betrokken partijen, met als doel daadwerkelijk tot besluitvorming te komen. De stukken van het traject van Dementiezorg voor Elkaar met het veld kunt u dus als een tussenstand zien, waar het ministerie vervolg aan zal geven.