‘Vol energie samen aan de slag’

Reactie op dementiestrategie 2021 – 2030

Dementiezorg voor Elkaar herkent veel van de aanbevelingen die het heeft gedaan voor de nationale dementiestrategie 2021 -2030. Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurde op 21 september die strategie naar de Tweede Kamer. Naast ‘Dementie de wereld uit’ en ‘Mensen met dementie tellen mee’ is ‘Steun op maat bij leven met dementie’ het derde hoofdthema van de dementiestrategie.

Zorgstandaard Dementie

De minister schrijft dat zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2025 alle professionals in elk regionaal dementienetwerk dienen te werken volgens de Zorgstandaard Dementie, domeinoverstijgend en persoonsgericht, doelmatig, tijdig en proactief. Verder stelt hij dat vanaf 2025 elk regionaal dementienetwerk geborgd moet zijn door vastgelegde samenwerkingsafspraken en structurele financiering. Minister De Jonge geeft verder aan dat met het programma Dementiezorg voor Elkaar de afgelopen jaren stappen zijn gezet in de verdere verbetering van de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten en dat hij de komende jaren deze ontwikkeling wil voortzetten door regionale netwerken voor dementiezorg te versterken met daarbij herkenbare zorgteams in de wijk en implementatie van de Zorgstandaard Dementie. Ook benadrukt hij de noodzaak van het verzamelen, verrijken, in stand houden en verspreiden van kennis over alle aspecten van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Tot slot moet de verdere ontwikkeling van het Register Dementiezorg en Ondersteuning de kwaliteit verder verbeteren.

Regionale structuren

Karlijn Kwint, programmamanager Dementiezorg voor Elkaar: ‘Wij zien veel terug van onze activiteiten in de afgelopen jaren en de aanbevelingen die we voor de strategie hebben gedaan. We hebben mooie producten ontwikkeld, zoals de breed gedragen Zorgstandaard Dementie en het Register, maar dat is pas het begin. We onderschrijven dan ook het belang van de verdere implementatie van de Zorgstandaard Dementie, de verdere ontwikkeling van het Register Dementiezorg en Ondersteuning en het landelijk verzamelen en verspreiden van kennis over zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten en die kennis ook duurzaam te borgen. En goed om aan te sluiten bij de regionale structuren, onze ervaring is dat van daaruit zorg en ondersteuning het beste kunnen worden gecoördineerd, dat structurele financiering van dementienetwerken daarom absoluut een must is en dat samenwerking met landelijke organisaties veel meerwaarde heeft.’

Migratieachtergrond

Toch plaatst Karlijn Kwint ook een enkele kanttekening bij de strategie: ‘Wij juichen toe dat de brief aangeeft dat er speciale aandacht nodig is voor jonge mensen met dementie. Maar het verbaast ons wel dat een andere specifieke doelgroep over het hoofd lijkt te worden gezien: mensen met een migratieachtergrond met dementie. Ook bij hen blijkt dementie vaak moeilijker te herkennen en ook zij zijn een groep die in omvang toeneemt.’

Tot slot constateert Kwint: ‘Vanuit Dementiezorg voor Elkaar zien we de urgentie om het werk dat we de afgelopen vier jaar hebben verricht uit te bouwen en zo de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie te verbeteren. Voor het onderzoeksprogramma naar dementie is, terecht, al een groot bedrag genoemd in de brief, we zijn benieuwd naar de budgetten voor de andere onderdelen. Zeker voor de regionale ondersteuning en samenwerking, zowel inhoudelijk als procesmatig, is een substantieel bedrag noodzakelijk, maar ook voor het versterken, actueel houden en toepasbaar maken van de informatievoorziening. Wij denken met onze ervaringen en expertise daarover graag mee. Vol energie samen aan de slag!’

Lees de Kamerbrief

Reactie van Alzheimer Nederland