Nieuwe impuls voor dementiezorg in Flevoland

Het Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland is een van de eerste netwerken die ondersteuning krijgen vanuit het verbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’. Wendela Gort Erbrink is ketenregisseur en vertelt over hun beweegredenen en verwachtingen.

‘Ik werk als ketenregisseur dementie in Noord- en Oost-Flevoland sinds oktober 2016. De ketenregie was kort daarvoor overgegaan van MCC Flevoland naar Woonzorg Flevoland. Dat had ervoor gezorgd dat de samenhang en de energie wat verloren waren gegaan bij de verschillende partners. Kortom: de hoogste tijd voor een nieuwe impuls!

‘Ik kon mijn vraag direct kwijt’

Begin dit jaar zag ik tijdens een bijeenkomst van Landelijk Netwerk Dementie in Utrecht een presentatie over Dementiezorg voor elkaar en een oproep om je aan te melden met je ondersteuningsvraag. De flipover om je vraag en je telefoonnummer in te vullen stond ernaast, dus ik kon mijn vraag meteen kwijt:

Hoe krijg ik in een herstartend netwerk de neuzen dezelfde kant op en de flow er weer in?

Niet dat de partners onwillig waren en ook de zorg ging gewoon door zoals afgesproken. Maar het gevoel samen ergens voor te gaan was wat weggezakt. Bovendien waren er nogal wat wisselingen op managementniveau, wat weer invloed had op de samenstelling en de slagvaardigheid van de stuurgroep.

Ondersteuning op maat voor samenwerkingsverbanden

Welke knelpunten kom jij tegen in de samenwerking? ‘Dementiezorg voor elkaar’ kan je helpen. Geheel kosteloos. Van een korte consultatie bij een eenvoudige vraag tot langere begeleiding door een van onze adviseurs.
Vraag ondersteuning aan

Tijdens mijn eerste bijeenkomsten met het netwerk bleek dat de meningen soms wel verschillen, maar dat iedereen wel dezelfde doelen nastreeft. Inmiddels hebben we 3 nieuwe speerpunten benoemd waar onze dementiezorg aan moet voldoen:

  • er is samenhang in de keten
  • voorzieningen voor mensen met dementie zijn goed vindbaar
  • de kwaliteit van het casemanagement is op orde

Op basis van je vraag wordt bepaald welke organisatie en welke adviseur jou ondersteunt. Bij mij is dat Tara Koenders van Vilans. Onze samenwerking is nog maar net gestart, maar geeft nu al veel houvast. Ze is betrokken en enthousiast en heeft veel kennis en ideeën. Dat geeft mij het gevoel dat ik het niet alleen hoef te doen; er is altijd iemand die meekijkt en meedenkt.

Zij stelde bijvoorbeeld voor om klantarena’s te houden (gesprekken tussen cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers waarbij medewerkers in de eerste ronde alleen mogen luisteren). Ze gaat ook afzonderlijk in gesprek met de leden van de stuurgroep en ze ondersteunt mij bij het schrijven van stukken. Dat is ook wat ik onze samenwerking verwacht: dat zij ons ondersteunt bij het halen van onze doelen en dat wij in the lead blijven.

Tara KoendersAdviseur Tara Koenders van Vilans

We hebben afgesproken dat er straks in ieder geval een meerjarenplan ligt dat gedragen wordt door de partners met daarin verwoord:

  • waar de keten voor staat
  • waarmee de keten aan de slag wil
  • de samenwerkingsafspraken tussen de partners
  • een concrete planning en daaraan gekoppelde acties
  • een eerste opzet voor evaluatie en borging

Ik ben ook erg benieuwd waar andere netwerken en organisaties tegenaan lopen. Onze vraag is vooral organisatorisch, maar bij zo’n netwerk komt natuurlijk nog veel meer kijken. Financiering bijvoorbeeld. Ik weet dat sommige netwerken heel voorzichtig inzetten omdat ze niet weten waar ze het geld vandaan moeten halen. Anderen laten de partners wat meer betalen. Ik zou wel graag willen weten waar subsidies te vinden zijn. En hoe borg je het casemanagement goed, ook als er geen wijkverpleegkundige is of als een wijkverpleegkundige het ‘erbij’ moet doen? Hoe zorg je er dan voor dat je voldoet aan de zorgstandaard dementie? Daar wil ik graag meer over horen en lezen.

Netwerken: deel je ervaringen!

Het zou fijn zijn als netwerken hun ervaringen, oplossingen en materialen met elkaar delen. Zelf gaan we dat ook zeker doen. Straks, als de klantarena’s gehouden zijn. En op 18 juli gaan we tijdens de stuurgroepvergadering een mantelzorger interviewen om de praktijk wat dichterbij het management te brengen. Daar wil ik dan graag meer over vertellen.

Recht op goede samenhangende zorg

Ik ben erg blij met dit initiatief. Mensen met dementie hebben recht op goede samenhangende zorg en moeten niet het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Dat lukt alleen als we samenwerken en alle neuzen dezelfde kant op staan. Dat is soms moeilijk genoeg dus het is heel fijn om daarbij ondersteund te worden.’

De ketenpartners van het Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland zijn: Icare, Coloriet, Woonzorg Flevoland, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, huisartsen, MC Groep, GGZ Centraal, Alzheimer Flevoland en CMO Flevoland.