Zo implementeer je de Zorgstandaard Dementie 2020

Aan de slag: 9 adviezen

Dementienetwerken die de Zorgstandaard Dementie willen implementeren in de regio, kunnen nu daarmee aan de slag. Dementiezorg voor Elkaar heeft 5 dementienetwerken begeleid bij een proefimplementatie. Hun ervaringen zijn met kennis uit de literatuur verwerkt in 9 adviezen. De 9 adviezen volgen de PDCA-cyclus (Plan Do Check en Act) en zijn voorzien van veel tips, handreikingen en voorbeelden van de dementienetwerken. Omdat het belangrijk is om bij elke fase stil te staan bij wat nodig is voor goede meting en monitoring, loopt ‘meten is weten’ als een rode draad door de verschillende fases in de publicatie. Met tips die je daarbij op weg helpen.

1. Maak een ‘foto’ van prioriteiten in regio

Om te weten waar je naartoe wilt, is het belangrijk om te weten waar je nu staat. Het kan daarbij helpen om allereerst de dementiezorg in jouw regio in beeld te brengen met een ‘foto’. Doe dit samen met de belangrijkste partijen in de regio.

Lees verder

2. Creëer en behoud draagvlak

Hebben jullie besloten met welke aanbevelingen jullie aan de slag gaan, zorg dan dat hier breed draagvlak voor is en blijft. Alle relevante stakeholders binnen én buiten jullie netwerk moeten zich kunnen vinden in de gekozen aanbevelingen en deze willen helpen implementeren. Heb ook aandacht voor de doelgroep zelf en de afdelingen van Alzheimer Nederland in de regio.

Lees verder

3. Maak je doelen concreet

Nu jullie aanbevelingen uit de Zorgstandaard gekozen hebben voor jullie regio, is het zaak om doelen concreet te maken: wat wil je precies bereiken in jouw regio? Besteed hierbij aandacht aan de termen in de aanbevelingen: heeft iedereen hetzelfde voor ogen bij deze termen of vult men die anders in? Om die doelen te bereiken, is het handig om deze SMART op te stellen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Lees verder

4. Bepaal je aanpak

Bepaal aan de hand van de opgestelde doel(en), welke acties nodig zijn om het doel te bereiken. Probeer daarbij ook weer SMART te formuleren. Maak de plannen duidelijk en voor alle betrokkenen acceptabel. Ook moeten de plannen realistisch zijn. Het helpt een planning te maken wanneer welke taken moeten worden uitgevoerd.

Lees verder

5. Verdeel rollen en taken

De vastgestelde doelen bereiken lukt alleen als alle betrokkenen samenwerken; van bestuurders en managers tot professionals op de werkvloer en van ervaringsdeskundigen tot de projectleider/ coördinator. Iedereen heeft zijn eigen bijdrage en het is belangrijk dat mensen van elkaar op de hoogte zijn wie wat doet. Wanneer iedereen zich betrokken voelt bij de uitvoering, onderdeel van het team en (mede)verantwoordelijk, vergroot dat hun motivatie bij te dragen.

Lees verder

6. Maak een werkplan

Leg in een werkplan de afspraken vast die je samen met de netwerkpartners gemaakt hebt over de concrete doelen die jullie willen bereiken, de gekozen aanpak en ieders rollen en taken. Kies hiervoor een format dat goed past bij de manier van werken van jullie netwerk.

Lees verder

7. Ga aan de slag

Voer de activiteiten uit die je in het werkplan beschreven hebt. Zorg voor goede communicatie met alle betrokkenen en vier successen om de betrokkenheid en het enthousiasme vast te houden. Als je bij je activiteiten onverhoopt tegen knelpunten aanloopt of dingen lopen anders dan verwacht, wees dan flexibel en zoek andere mogelijkheden. Het is niet erg om je oorspronkelijke plannen bij te stellen, neem wel alle betrokkenen hierin mee en blijf je doelen scherp voor ogen houden.

Lees verder

8. Check of je acties het gewenste resultaat hebben

Kijk of de acties die je hebt ondernomen goed of minder goed uitpakken. Daarvoor heb je eerder gegevens en informatie verzameld. Analyseer die gegevens en trek je conclusies. Dit is ook het moment om gezamenlijk op jullie bevindingen te reflecteren; wat is er goed gegaan en wat niet? Het is niet erg als bepaalde activiteiten niet goed zijn gegaan of niet het gewenste resultaat hebben gehad. Grijp deze ervaringen juist aan om te kijken wat jullie daarvan kunnen leren voor de toekomst.

Lees verder

9. Stuur bij waar nodig en ga door met wat werkt

Met hulp van de gegevens die je gedurende het traject hebt verzameld, heb je de (voorlopige) resultaten van je acties vastgesteld. Hierdoor ben je er misschien achter gekomen dat bepaalde acties goed of juist minder goed uitpakken. Misschien hebben bepaalde acties helemaal niet het juiste effect. Ga met deze bevindingen aan de slag.

Lees verder

Meer kennisdossiers

Dementiezorg voor Elkaar ontwikkelde nog meer kennisdossiers. Zoals: de website zorgstandaarddementie.nl waar professionals in zorg en welzijn informatie, tools en goede voorbeelden vinden hoe zij de Zorgstandaard Dementie kunnen toepassen. Verder: hoe je kunt werken met data en hoe je kunt monitoren met de Zorgstandaard. Ook interessant: handvatten voor integrale zorg en ondersteuning aan jonge mensen met dementie en migranten met dementie. Bekijk ze hier