Héél de mens met dementie, doorbreek de schotten

De dementiezorg is in beweging. Er zijn al mooie voorbeelden van dementienetwerken en dementievriendelijke gemeenten, maar vaak hangt dat op enkele gepassioneerde roergangers. Het is de hoogste tijd voor een brede beweging die de zorg verbetert en verbindt met het sociale domein.

Ik ben geraakt door de duizenden professionals die hier hun weg al in zoeken en hun professionele passie en ambities inzetten voor persoonsgerichte dementiezorg. Al die professionals uit al die disciplines helpen de dementiezorg te verbeteren, daarvoor zet het consortium zich de komende vier jaar in. Ook ik persoonlijk als programmaleider.

Met en voor professionals

Met het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor elkaar gaan we samen werken aan inhoud en organisatie van de dementiezorg, met en voor professionals in heel Nederland. We willen weten hoe we het leven voor mensen met dementie zo comfortabel mogelijk kunnen maken, welke interventies effectief zijn en hoe we dat zo slim mogelijk kunnen organiseren. En dat alles om de dementiezorg in heel Nederland op een hoger plan te brengen.

Beleidsmakers en financiers willen weten hoeveel cliënten gebruik maken van casemanagement of daarvoor op de wachtlijst staan, maar een eenduidige en centrale registratie daarvan ontbreekt. Zij puzzelen op de samenhang tussen de Wmo, Zvw en Wlz en proberen die te versimpelen. De Zorgstandaard Dementie uit 2013 is toe aan een update. Hoe pak je dat en al die andere verbeteropgaven aan met zoveel verschillende beroepsgroepen en organisaties?

Persoonlijke drijfveer

Ik combineer mijn rol van programmaleider met mijn functie als projectleider van het actieplan casemanagement dementie en als hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En – net als veel mensen – met een persoonlijke drijfveer. Mijn vader woont in een verpleeghuis, mijn schoonvader van 90+ kan het nog net thuis redden. Dan weet je wat het is om een keukentafelgesprek met de Wmo-adviseur te houden, hoe de binnenkant van de koelkast er soms uit ziet en dat je soms midden in de nacht uit bed gebeld wordt omdat je mantelzorger bent. Dan weet je ook dat het best lastig is de juiste hulpverlener er op het juiste moment bij te krijgen.

Dat zie ik ook terug in mijn onderzoeks- en advieswerk. Veel regio’s stoeien met allerlei combinaties van generalistisch casemanagement door wijkverpleegkundigen en specialistische casemanagers dementie. Ketenregisseurs zoeken nieuwe wegen om het samenwerkingsverband tot een hecht en resultaatgericht geheel te smeden.

Vier jaar de tijd om de schotten af te breken

Op allerlei plekken in het land, en in stukjes van de dementieketen ritselt het van goede ideeën en oplossingen. Maar nu wordt het tijd dat in gezamenlijkheid te doen en de schotten te doorbreken. Laten we samen effectieve werkvormen bedenken en breed invoeren voor multidisciplinair overleg. Belangrijke persoonlijke informatie moet door de hele dementieketen beter worden overgedragen. Door effectief samen te werken in plaats van te concurreren. De mens met dementie en diens mantelzorger vraagt om één gezicht, één regie en één zorgplan. Integraal over de domeinen van zorg, wonen en welzijn heen, met duidelijke taken, verantwoordelijkheden en afspraken.

Mijn ambitie: juist de mens met dementie al één geheel zien, en helpen met één persoonsgericht plan, één samenhangende ondersteuningsaanpak en één sterk netwerk van informele en formele zorg, dwars door al die ingewikkelde schotten van organisaties en financieringsstromen heen. En zelfs voor die ontschotting vinden we samen wellicht nieuwe oplossingen…

Over het programma Dementiezorg voor elkaar

Het programma Dementiezorg voor elkaar ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie willen verbeteren. Door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Met als uiteindelijk doel: persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Vastgelegd in een vernieuwde versie van de Zorgstandaard Dementie en ondersteund met een register.

Lees meer over het programma op www.dementiezorgvoorelkaar.nl.

Door Robbert Huijsman, programmaleider Dementiezorg voor elkaar