‘Meer aandacht nodig voor dementie bij migranten’

Er is meer aandacht nodig voor het signaleren en diagnosticeren van dementie bij mensen met een migratieachtergrond. Dat stellen Özgül Uysal-Bozkir (Erasmus Universiteit), Carola Döpp (Nivel) en Jennifer van den Broeke (Pharos). Onderzoek wijst uit dat oudere migranten vaker dementie hebben dan autochtone Nederlanders en Alzheimer Nederland verwacht dat het aantal migranten met dementie in 2030 meer dan verdubbeld is. Meer aandacht voor dementie bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond leidt ertoe dat ook zij dementiezorg en –ondersteuning krijgen wanneer zij dat nodig hebben. Bovendien kan Register Dementiezorg en Ondersteuning dan ook betere informatie geven over de zorg van migranten met dementie, wat aanknopingspunten biedt voor het leren en verbeteren binnen de dementiezorg voor migranten met dementie.

Lees hieronder hun betoog.

De diagnose dementie wordt bij oudere migranten in Nederland minder vaak gesteld in vergelijking met autochtone ouderen. We zien dit al langer in de praktijk in Nederland. In de studie van Selten et al. begin dit jaar (2020) laten onderzoekers zien dat onderdiagnose van dementie bij migranten ook breed in Europa speelt. Om onderdiagnose te verminderen is alertheid nodig in de niet-pluisfase.

Vaker dementie

Behalve onderdiagnose zien we bij oudere migranten in Nederland ook dat zij vaker dementie hebben in vergelijking met autochtone Nederlanders. In een Deense studie werd gevonden dat er een hogere prevalentie is van dementie onder Turks-Deense migranten (13,5%) ten opzichte van de autochtone Deense populatie (7,0%). In het proefschrift van Uysal-Bozkir is onderzocht of deze hogere prevalentie ook terug te vinden is onder Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. In haar studie (Parlevliet et al. 2016) laat Uysal-Bozkir zien dat migranten inderdaad vaker dementie hebben dan autochtone Nederlanders.

Generaties

De eerste factsheet van het Register Dementiezorg en Ondersteuning ging in op de kenmerken van de mensen met dementie. Deze factsheet liet geen verschil zien tussen het aandeel mensen met dementie met een niet-westerse achtergrond en autochtone Nederlanders. Het Register kan immers alleen die mensen met dementie uit de data halen die bijvoorbeeld een diagnose hebben of voor wie er een aanwijsbare reden is om aan te nemen dat iemand dementie heeft (zoals het gebruiken van anti-dementiemedicatie). Een mogelijke verklaring is dat juist bij deze groep de diagnose laat / helemaal niet wordt gesteld en mensen daardoor ook niet gevonden worden op basis van data uit het Register, dat gebaseerd is op bestaande gegevens in het zorgproces. Verder zijn in de eerste factsheet gegevens over de eerste en de tweede generatie mensen met een niet-westerse migratieachtergrond samengenomen. De gevonden hogere prevalentie en onderdiagnose gaan over ouderen die gemigreerd zijn en niet hun kinderen. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de tweede generatie. Wanneer over vervolgjaren (2018, 2019) gerapporteerd wordt vanuit het Register zal apart gekeken worden naar de eerste en tweede generatie migranten.

Toename van 114%

We gaan een gekleurde vergrijzing in. In 2030 is 1 op de 3 65-plussers migrant in de vier grote steden. Bovendien verwacht Alzheimer Nederland een toename van 114% van de groep migranten met dementie. Met 28.000 mensen in 2014 en een verwachte 60.000 migranten met dementie in 2030 (Alzheimer Nederland, 2014). Met de gekleurde vergrijzing groeit ook de behoefte aan cultuursensitieve en cultuurspecifieke dementiezorg en –ondersteuning. Dit merkten we binnen Dementiezorg voor Elkaar al aan de adviesvragen die binnenkwamen.

Meer aandacht

Meer aandacht is nodig voor het signaleren en diagnosticeren van dementie bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zodat ook migranten dementiezorg en –ondersteuning krijgen wanneer zij dat nodig hebben. Naast relevantie voor migranten met dementie en hun naasten zal beter diagnosticeren ook leiden tot een beter inzicht in het aantal migranten met dementie en kan vanuit het Register Dementiezorg en Ondersteuning ook meer informatie gegeven worden over de zorg die migranten met dementie gebruiken. Dit biedt aanknopingspunten voor het leren en verbeteren binnen de dementiezorg voor migranten met dementie.

Wees als praktijkondersteuner of huisarts extra alert bij oudere migranten. Meer informatie:


Waar het gebruik van de MMSE lastig kan zijn, biedt nu de RUDAS mogelijkheden. Het stellen van de diagnose bij niet-westerse migranten in het ziekenhuis lukt steeds beter sinds de CrossCultureleDementiescreening is ontwikkeld en door de toename aan expertise bij migrantenpoli’s zoals aan het ErasmusMC en het OLVG. Zie ook de NHG-standaard.